Spa Training

 spa training

ธารธาราสปา เปิดฝึกอบรมพัฒนาวิชา การนวดแผนไทย นวดเท้าเพื่อสุขภาพ นวดน้ำมัน โดยมีวิทยากร จากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มาอบรม เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ให้ดียิ่งขึ้น